FORSLAG TIL FINANSLOV 2019 - ET FRIERE, GRØNNERE, STÆRKERE DANMARK

Danmark har brug for en ny retning – og for politikere, der har mod og vilje til skabe de muligheder i dag, som kan være grundlag for et bedre samfund i morgen. Vi vil ikke lade uløste problemer stå hen eller acceptere, at tingene ikke kan blive bedre, end de er i dag.

Vi kæmper for et friere, grønnere og stærkere Danmark. For vi tror på, at vejen til fremtiden er brolagt med uddannelse, grøn omstilling og en økonomisk politik, der giver overskud til konstant at videreudvikle det Danmark, vi elsker.

Så nytter det ikke, at investeringerne i grøn omstilling går i stå. Det nytter heller ikke, at vores uddannelser igen og igen skal holde for, når sparekniven svinges. Eller at vores skoler ikke har ressourcerne til at indfri de forventninger, vi alle sammen har om en skole, som uddanner til livet. Et stærkt Danmark er også et Danmark, der tager hånd om, at ingen lades i stikken med deres egne problemer, men at alle får del i at bidrage til fællesskabet.

Det går godt i Danmark. Vores opfordring er, at vi bruger det gode udgangspunkt til at give vores børn og unge bedre muligheder og en mere sikker fremtid. Slut med besparelser på uddannelse, slut med at sænke barren for den grønne omstilling, slut med at lade børn vokse op i fattigdom.

Det er afsættet for vores finanslovsforslag.

ET FRIERE DANMARK

Radikale Venstre arbejder for et friere Danmark. Et Danmark, hvor uddannelsessystemet giver borgerne frihed til at leve det liv, de drømmer om. Hvor vi giver hinanden flere og ikke færre muligheder i livet. Og hvor vi styrker de kultur- og medieinstitutioner, der er grundlaget for vores frie og demokratiske samfund.

Derfor afsætter Radikale Venstre 3,6 mia. kr. til følgende fem formål:

Massive investeringer i folkeskolen (1,1 mia. kr.)
Folkeskolen er den vigtigste institution i samfundet. For det er på mange måder den, der binder os sammen som fællesskab. Og den, der gør os fri som individer. Derfor er det afgørende, at vi sætter en stopper for flere års besparelser, og giver folkeskolen et reelt løft. For skal vi skabe de bedst mulige rammer om vores børns læring, kræver det en saltvandsindsprøjtning, der bl.a. kan sikre, at vikartimer i folkeskolen dækkes af uddannede lærere, og at alle skoler får bedre mulighed for at besøge og inddrage deres lokalsamfund som en del af undervisningen.

Fra uddannelsesbesparelser til uddannelsesinvesteringer (1,9 mia. kr.)
Uddannelse skaber grundlaget for en god fremtid. Både for den enkelte og for samfundet. Derfor vil Radikale Venstre stoppe de systematiske årlige besparelserne på uddannelsesområdet, som er en konsekvens af regeringens omprioriteringsbidrag, og erstatte dem med investeringer. Med Radikale Venstres plan, vil uddannelsesområdet således få tilført 1 mia. kr. mere år for år (’Fremtidsmilliarden’). Pengene skal bl.a. bruges på flere pædagoger, stærkere ungdoms- og videregående uddannelser og mere forskning, så der sker en samlet styrkelse af det danske uddannelsessystem. Og det betyder noget. Allerede i 2020 vil uddannelsesområdet have 3,4 mia. kr. mere end i dag, mens den med regeringens plan vil ca. 1,5 mia. kr. mindre.

Annullering af uddannelsesloftet (400 mio. kr.)
Det danske uddannelsessystem skal kunne rumme alle. Også dem, der i løbet af studiet bliver klogere på, hvad de gerne vil læse. Og dem, der gerne vil udvide deres horisont og supplere deres uddannelse med et helt nyt studie. Derfor vil Radikale Venstre afskaffe uddannelsesloftet, og give alle, der har mod på det, mulighed for at læse videre.

Tilbagerulning af regeringens foreslåede fjernelse af det særlige tilskud til efterskoleophold for indvandrere (15 mio. kr.)
Som led i dens finanslovsforslag lægger regeringen op til at fjerne det særlige tilskud, som gør det muligt for en række børn med indvandrerbaggrund at gå på efterskole. Det er til skade for såvel integrationen som den enkelte unge, og Radikale Venstre vil derfor tilbagerulle besparelsen.

Stærkere kultur og medier (200 mio. kr.)
Kulturområdet er en af grundpillerne i vores samfundsmodel og i vores demokrati. Alligevel oplever vi, at der i disse år gennemføres store besparelser på vores kulturinstitutioner, og at der med regeringens medieforlig er sket en markant svækkelse af DR og vores øvrige public-service medier. Den udvikling skal vi have vendt. For i en tid hvor vores demokrati og sammenhængskraft er under større pres end nogensinde før, skal vi ikke svække men styrke vores public-service medier og de kulturinstitutioner, der bindes os sammen som borgere i Danmark. Derfor afsætter Radikale Venstre 200 mio. kr. til en kulturpulje.

ET GRØNNERE DANMARK

Radikale Venstre arbejder for et langt grønnere og mere bæredygtigt Danmark. Et Danmark hvor klima og miljø kommer i første række og hvor vi ikke som i dag udskyder eller helt forsømmer at lægge kursen grundlæggende om på den grønne dagsorden.

Derfor prioriterer Radikale Venstre yderligere 600 mio. kr. til den grønne omstilling, udover de midler, vi allerede har afsat i vores klimaplan ”Klima 2030 – Et Danmark, der leder verden”

Et bæredygtigt klima og miljø (300 mio. kr.)
Klimamæssig bæredygtighed er selve forudsætningen for, at vi kan give en beboelig klode videre til vores børn og børnebørn. Og klimaforskerne har talt: Hvis ikke vores generation løser klimaudfordringerne, vil det være for sent for vores efterkommere at gøre det. Så er løbet kørt. Derfor vil Radikale Venstre prioritere yderligere 300 mio. kr. til den grønne omstilling, og til beskyttelse af fx Nationalpark Skjern Å og andre naturområder i Danmark

Større udviklingsbistand (300 mio. kr.)
Også udenfor landets grænser afsætter Radikale Venstre midler til at understøtte den grønne omstilling. Således vil vi forøge ulandsbistanden med 300 mio. kr., som skal øremærkes miljø- og klimaforbedrende tiltag i Afrika og Mellemøsten.

ET STÆRKERE DANMARK

Radikale Venstre arbejder for et stærkere Danmark. Et samfund, hvor ingen efterlades og hvor alle oplever at indgå i et stærkt og forpligtende fællesskab. Derfor vil vi styrke integrationen, afskaffe de fattigdomsydelser, der isolerer folk i deres fattigdom, og give større hjælp til dem, der har behov for det. Uanset om det drejer sig om psykisk sårbare unge eller nye virksomheder, der skal have hjælp til at komme i gang.

Derfor prioriterer Radikale Venstre 2,9 mia. kr. til følgende fire formål:

Afskaffelse af fattigdomsydelserne (1,3 mia. kr.)
Intet barn skal vokse op i fattigdom. For oplever et barn fattigdom i blot ét år i løbet af sin opvækst bliver dets muligheder i livet markant forringet på stort set alle områder. Alligevel har vi siden indførslen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen set en markant stigning i antallet af børn, der har oplevet mindst ét års fattigdom i løbet af deres opvækst. Det kan vi på ingen måde acceptere i et velstående samfund som det danske. Derfor vil Radikale Venstre afskaffe kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen.

Bedre integration (600 mio. kr.)
For Radikale Venstre er ønsket om et stærkt samfund også ønsket om bedre integration. Derfor afsætter vi 600 mio. kr. til en række initiativer, der skal øge udlændinges tilknytning til det danske arbejdsmarked, finansiere en gennemgribende renovering af de udsatte boligområder og sikre bedre uddannelsesmulighed for unge med indvandrerbaggrund.

Bedre mental sundhed blandt unge (500 mio. kr.)
Det går dårligt med den mentale sundhed blandt unge i Danmark. Aldrig før har så mange unge fået konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Og aldrig før har så mange af dem haft svært ved at gennemføre deres uddannelse, eller varetage deres arbejde pga. dårlig mental sundhed. Det er en falliterklæring for vores samfund og en tragedie for den enkelte, når helt unge mennesker må opgive at leve et almindeligt liv.

Derfor afsætter Radikale Venstre 500 mio. kr. til at styrke unges mentale sundhed, ved bl.a. at gennemføre gratis psykologhjælp for unge i alderen 15-25. Tiltaget finansieres bl.a. med midler fra satspuljen.

Store armbevægelser og nye idéer i dansk erhvervsliv (500 mio. kr.)
Danskerne er fulde af gode idéer: Nogle opfinder nye helt nye måder at løse samfundsproblemer på. Andre har idéer til, hvordan man forbedrer produkter, der allerede findes. Og for andre handler det om at gøre det hele lidt smartere, og lidt grønnere. Den kreativitet og virkelyst vil vi skabe langt bedre rammer om.

Derfor afsætter Radikale Venstre 500 mio. kr. til erhvervstiltag over hele landet, som skal gøre det nemmere at være både nystartet og etableret virksomhed. Det skal bl.a. ske ved at give bedre adgang til risikovillig kapital og bedre mulighed for at tiltrække velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Derudover vil Radikale Venstre støtte videreudvikling af cirkulær økonomi i Danmark og øge støtten til små- og mellemstore fødevareproducenter.

ØKONOMISK OVERSIGT